Κλινικές Μελέτες Δερματικού Λεμφώματος

Σε εξέλιξη

  • Φάσης ΙΙ δοκιμή της ατεζολιζουμάμπης (anti-PD-L1) στη θεραπεία των ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική σπογγοειδή μυκητίαση/σύνδρομο Sezary σταδίου IIb-IV έπειτα από προηγούμενη συστημική θεραπεία (PARCT-1652)
  • Μελέτη καταγραφής δεδομένων για ασθενείς με δερματικά λεμφώματα (PROCLIPI)
  • Μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση του Resminostat στη θεραπεία συντήρησης ασθενών με προχωρημένου σταδίου (στάδιο IIB-IVB) σπογγοειδή μυκητίαση (ΣΜ) ή σύνδρομο Sezary (SS), οι οποίοι έχουν επιτύχει έλεγχο της νόσου με συστημική θεραπεία (RESMAIN)
  • Μελέτη για τον προσδιορισμό της αιτιολογίας της επαγόμενης από γέλη χλωρομεθίνης δερματικής αντίδρασης στο φάρμακο σε δερματικό Τ-λέμφωμα–σπογγοειδή μυκητίαση πρώιμου σταδίου (MF-CTCL) REACH (Rash aEtiology After CHlormethine gel)

 

Προς έναρξη

  • Open-Label, phase II, Multi-Center, study of Anti-CCR4 Monoclonal Antibody (mogamulizumab) Plus Total Skin Electron Beam therapy (TSEB) in patients with stage IB-IIB Cutaneous T-Cell Lymphoma (MOGAT)